Buying-land

ที่ดินเป็นทรัพย์สมบัติที่มั่นคง ทั้งการซื้อหาไว้สำหรับลงทุนเก็งกำไรในอนาคต เพราะที่ดินมีแต่จะราคาขึ้น จำนวนที่ดินเท่าเดิมไม่ว่าที่ไหน แต่จำนวนประชากรกลับเพิ่มขึ้นหรือการซื้อหาไว้ใช้สำหรับปลูกบ้าน ที่อยู่อาศัย สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ การซื้อที่ดินมีข้อดีตรงที่เราสามารถนำมาบริหารให้เกิดประโยชน์ตามจุดประสงค์ที่เราต้องการได้ แต่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างถาวรอยู่ก่อนแล้ว การจะดัดแปลงทำประโยชน์ตามที่เราต้องการก็จะต้องใช้เวลา แรง ทุนทรัพย์และการจัดการเพื่อปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตามต้องการ การซื้อที่เป็นสิ่งที่ต้องการRead More →

New House Rules

การสร้างบ้านหลังใหม่แม้ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นบนพื้นที่ของตนเองก็ตาม แต่ก็ใช่ว่าเราจะสามารถสร้างหรือทำอะไรบนที่ดินของเราได้ทุกอย่างตามใจชอบ ก่อนจะทำอะไรลงไปบนที่ดินแปลงนั้น ๆ เพื่อความรอบคอบและไม่ให้เกิดปัญหาเดือดร้อนในเรื่องกฎหมายในภายหลังได้ จำเป็นจะต้องรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างบ้านหลังใหม่บนที่ดินของตนเอง ซึ่งมีกฎหมายสำคัญที่ควรรู้ดังนี้คือ กฎหมายเกี่ยวกับข้อกำหนดในการปรับปรุงที่ดิน เมื่อเราซื้อที่ดินมาหรือมีอยู่แล้ว แต่ต้องการปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมกับการอยู่อาศัย เช่น เมื่อมีระดับต่ำกว่าถนนหรือไม่มีทางระบายน้ำในกรณีนี้Read More →

Facts

การปลูกบ้านเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเพราะเมื่อเราได้ลงหลักปักฐานปลูกสร้างบ้านลงไปแล้ว ไม่ว่าบ้านนั้นสร้างออกมาได้สวยงามมีมาตรฐานมากน้อยเพียงใด อยู่สบายหรือไม่ เราก็ต้องอยู่ในบ้านหลังนั้นไปอีกยาวนาน ถ้าเราไม่คิดและพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนทุกขั้นตอน หากบ่นที่สร้างมามีข้อผิดพลาดมากมายหลายประการจะย้ายบ้านหรือรื้อสร้างใหม่คงเป็นเรื่องยากมาก ดังนั้นทุกขั้นตอนในการสร้างบ้านจึงต้องการความละเอียดอ่อน เริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อที่ดินจะใช้ปลูกบ้าน ซึ่งก็มีข้อควรรู้ก่อนเลือกพื้นที่ปลูกบ้านดังนี้Read More →